O projekcie

Bezpłatny kurs języka angielskiego na poziomie A

Projekt „STARTUJ Z ANGIELSKIM!” skierowany jest do 336 osób (167K i 169M) w wieku 18 lat i więcej z wykształceniem co najwyżej średnim (do poziomu ISCED 3 włącznie) i /lub w wieku 50 lat i więcej, zamieszkałych na obszarze województwa łódzkiego, poprzez realizację kursów języka angielskiego na poziomach A1 i A2 zakończonych egzaminem certyfikacyjnym.

Projekt realizowany jest przez „PRETENDER” Adrian Wronka, ul. Piotrkowska 173 lok. 102, 90-447 Łódź, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2 Kształcenie osób dorosłych.

Okres realizacji projektu: 01.06.2019 – 30.09.2020

Wartość projektu: 811 927,20 PLN

Wkład Funduszy Europejskich 690 138,12 PLN

Cel projektu:

Celem Projektu jest nabycie kwalifikacji w zakresie posługiwania się językiem angielskim na pełnym poziomie biegłości językowej A wg skali ESOKJ potwierdzonych uzyskaniem certyfikatu TELC, przez min. 90% wśród 336 osób (167K i 169M) w wieku 18 lat i więcej z wykształceniem co najwyżej średnim (do poziomu ISCED 3 włącznie) i /lub w wieku 50 lat i więcej, zamieszkałych na obszarze województwa łódzkiego, poprzez realizację kursów języka angielskiego na poziomach A1 i A2 zakończonych egzaminem certyfikacyjnym w okresie 01.06.2019 – 30.09.2020.

Planowane efekty:

Projekt przyczyni się do osiągnięcia wskazanego celu szczegółowego RPO województwa łódzkiego poprzez wsparcie w zakresie kształcenia osób dorosłych w formie pozaszkolnej w zakresie języka angielskiego, skierowanie wsparcia do osób potrzebujących szczególnego wsparcia (luka kompetencyjna w zakresie języka angielskiego), ich gorszej sytuacji na rynku pracy. Dzięki nabyciu umiejętności posługiwania się językiem na pełnym poziomie A i zdobyciu kwalifikacji przez 90% uczestników projektu ułatwimy im nowy start życiowy, znalezienie zatrudnia/awans zawodowy.

Kogo zapraszamy:

Udział w Projekcie może wziąć wyłącznie osoba, która łącznie spełnia poniższe warunki:

  • zamieszkuje na terenie województwa łódzkiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
  • jest osobą w wieku 18 lat i więcej z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym (do poziomu ISCED 3 włącznie tj. liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)  i /lub w wieku 50 lat i więcej,
  • z własnej inicjatywy zainteresowana jest nabyciem, uzupełnieniem kompetencji
  • nie posiada znajomości języka angielskiego.

Dodatkowo punktowane będą osoby:

  • w wieku 50 + i jednocześnie z wykształceniem do ponadgimnazjalnego włącznie
  • osoby z niepełnosprawnością
  • osoby bez zatrudnienia
  • osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich
  • u których dochód na członka rodziny jest poniżej minimum socjalnego.

Co oferujemy w Projekcie:

Szkolenie z języka angielskiego – 120 godzin w grupach max. 12 osobowych zakończone certyfikatem TELC lub innym równoważnym na poziomie A.

Egzamin przeprowadzony zostanie przez zewnętrzną firmę, niezależną, uprawnioną do przeprowadzania egzaminów.

Szkolenia językowe w projekcie będą prowadzić do uzyskania kwalifikacji językowych i będą realizowane zgodnie z Europejskim System Opisu Kształcenia Językowego.

Zajęcia odbywać się będą w dni i w godzinach adekwatnych do potrzeb Uczestników projektu, po 2-4 godz. na dzień, średnio 12-15 dni w miesiącu na grupę. PO 2 h lekcyjnych przerwa 15 minutowa.

Szkolenie jest podzielone na poziom A1 60 h i poziom A2 60h.

Po każdym poziomie egzamin wewnętrzny.

Koszty uczestnictwa:

Szkolenia są bezpłatne w całości finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „STARTUJ Z ANGIELSKIM!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania: XI.2 Kształcenie osób dorosłych, Poddziałania: XI.2.1 Kształcenie osób dorosłych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.