REKRUTACJA

Nabór w okresie 01.06.2019 r. – 30.09.2020r.

Zapraszamy do udziału w projekcie.
Rekrutacja uczestników do projektu zostanie przeprowadzona w sposób otwarty z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym zasady równości płci oraz dostępności osób z niepełnosprawnościami. Rekrutacja prowadzona z zachowaniem zasady jawności i bezstronności.

Przed udziałem w projekcie należy zapoznać się z regulaminem.

Rekrutacja do projektu przebiegać będzie według następującej kolejności:

 1. Zainteresowana osoba składa dokumenty rekrutacyjne:
 • formularza zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o spełnieniu kryteriów uprawniających do udziału w projekcie i zgodą na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy wszystkich Kandydatów/tek do udziału w Projekcie),
 • test wiedzy z języka angielskiego,
 • oświadczenie dotyczące zatrudnienia (dla osób pozostających bez zatrudnienia),
 • oświadczenie dotyczące dochodu (dla osób u których dochód na członka rodziny jest poniżej minimum socjalnego.
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osoby niepełnosprawnej).

Miejsce składania dokumentów:

90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173 lok. 102, 1 piętro, od poniedziałku do piątku.

Do dalszego procesu rekrutacyjnego brane będą tylko kompletne zgłoszenia, opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą wypełnienia. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Kandydata/tki do udziału w projekcie.

W czasie rekrutacji dokonana zostanie wstępna weryfikacja zgłoszeń (pod kątem poprawności i kompletności złożonych dokumentów – w przypadku braków Kandydaci/tki będą mieli/miały możliwość uzupełnienia dokumentów).

 1. kwalifikacja do projektu – Zespół projektowy dokona weryfikacji złożonych aplikacji, z uwzględnieniem kryteriów rekrutacji.

W procesie rekrutacji dodatkowo punktowane będą:

 • w wieku 50 + i jednocześnie z wykształceniem do ponadgimnazjalnego włącznie – 3 pkt.
 • osoby z niepełnosprawnością – 2 pkt.
 • osoby bez zatrudnienia – 1 pkt.
 • osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich – 1 pkt.
 • u których dochód na członka rodziny jest poniżej minimum socjalnego – 1 pkt.

Osoby które uzyskają najwyższą liczbę punktów zostaną zakwalifikowane do projektu. W przypadku uzyskania takiej samej l-by punktów przez kilka os.-preferuje się w pierwszej kolejności osoby z niepełnosprawnościami a następnie osoby, które posiadają najniższe wykształcenie.

Końcowym etapem rekrutacji będzie poinformowanie uczestników o zakwalifikowaniu do konkretnej grupy szkoleniowej i przedstawienie harmonogramu zajęć.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zaproszone zostaną do podpisania umowy uczestnictwa wraz z wymaganymi załącznikami.