Kto może wziąć udział?

Kogo zapraszamy:

Udział w Projekcie może wziąć wyłącznie osoba, która łącznie spełnia poniższe warunki:

  • zamieszkuje na terenie województwa łódzkiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
  • jest osobą w wieku 18 lat i więcej z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym (do poziomu ISCED 3 włącznie tj. liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)  i /lub w wieku 50 lat i więcej,
  • z własnej inicjatywy zainteresowana jest nabyciem, uzupełnieniem kompetencji
  • nie posiada znajomości języka angielskiego.

Dodatkowo punktowane będą osoby:

  • w wieku 50 + i jednocześnie z wykształceniem do ponadgimnazjalnego włącznie
  • osoby z niepełnosprawnością
  • zamieszkujące obszary wiejskie (stopień urbanizacji DEGURBA 3)
  • osoby bez zatrudnienia
  • u których dochód na członka rodziny jest poniżej minimum socjalnego.